Chủ đầu tư: Công ty CP Thương mại và Dịch vụ
Tổng hợp Vinh Hạnh

Tổng số vốn đầu tư: 858 Tỷ đồng
Mật độ xây dựng: 39%
Diện tích khu đất: 15,715 m2
Thời gian khởi công: 2015
Thời gian hoàn thành: 2017