Our Service


“MIX Group cung cấp chuỗi dịch vụ Nghiên cứu và Quản lý Marketing và các dịch vụ giá trị gia tăng chuyên biệt cho ngành bất động sản, giúp doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản thành công trong kinh doanh, tạo nên cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng”